Baugenossenschaften

ASIG Wohngenossenschaft (Betschart Reto) info@asig-wohnen.ch
BAHOGE info@bahoge.ch
Baugenossenschaft Arkaheim (Consani Claudio) consanic@gmx.ch
Baugenossenschaft Glattal bgz@bg-glattal.ch
Baugenossenschaft mehr als wohnen info@mehralswohnen.ch
Baugenossenschaft Süd - Ost info@sued-ost.ch
Bau- und Siedlungsgenossenschaft Vitasana info@vitasana.ch
BG Luegisland Zürich  
Genossenschaft Baufreunde info@baufreunde.ch
IG pro Zürich 12 (Haas Esther)  
Milchbuck Baugenossenschaft info@milchbuck.ch
Siedlungsgenossenschaft Sunnige Hof (Burn Gabriele) info@sunnigehof.ch